United Brands - fine wines and spirits
hledání:

Novinky

2012-10-05 08:45:00

RODNÉ LISTY KE STAŽENÍ - LIHOVINY NAD 20%

Předpis č.128/2014 Sb. nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č.317/2012 Sb. celá novinka

2017-03-01 09:01:00

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. celá novinka

2015-11-20 12:33:00

Prodejní den United Brands

Prodejní den United Brands v barvách podzimu.... celá novinka

2015-07-28 09:50:00

EPICURE - EPIKUROS 2015

úspěch vín z nabídky United Brands Slovakia celá novinka

« novější | starší »

Novinky

2018-05-16 09:47:00

SOUTĚŽ NAKUP V URČITÉM OBDOBÍ NEJVÍCE RUMU CAPTAIN GOLD SPICED RUM A VYHRAJ SUD“PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „NAKUP V URČITÉM OBDOBÍ NEJVÍCE RUMU CAPTAIN GOLD SPICED RUM A VYHRAJ SUD“

1.       ORGANIZÁTOR: UNITED BRANDS,s.r.o., se sídlem Modletice 98, 251 01 Říčany, IČ:25757270, DIČ25757270, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67492 (dále jen „organizátor“)

 

2.       NÁZEV SOUTĚŽE: “ NAKUP V URČITÉM OBDOBÍ NEJVÍCE RUMU CAPTAIN GOLD SPICED RUM A VYHRAJ SUD“ (dále jen „soutěž“)

 

3.       DOBA TRVÁNÍ: od 16. 05. 2018 do 12. 06. 2018 včetně (dále jen „soutěžní čas“). Uzávěrka soutěže je 12. 06. 2018. Po uvedeném datu propadají výhry ve prospěch organizátora.

 

4.       MÍSTO KONÁNÍ: Soutěž probíhá výhradně v prodejnách Makro, společnosti Makro Cash&Carry ČR s.r.o. v České republice. (dále jen „obchod“)

 

5.       PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba, která dosáhla věku minimálně 18 let nejpozději v den předcházejícím dni její registrace do soutěže, s doručovací adresou v České republice (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k organizátorovi soutěže a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné k těmto osobám v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé a další osoby blízké. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v dodavatelsko-odběratelském vztahu k organizátorovi soutěže anebo k subjektům pověřeným zabezpečením této soutěže, anebo společnostem, které se ho zúčastní jiným způsobem, a dále osoby jim blízké. Pokud se i přes výše uvedené stane výhercem soutěže vyloučená osoba, cena se takovému výherci neodevzdá.

 

6.       VSTUP DO SOUTĚŽE: Spotřebitel se může zapojit do soutěže tak, že si po dobu trvání soutěže zakoupí soutěžní produkt* v některé z prodejen Makro. Spotřebitel je povinen si ponechat nákupní doklad (účtenku).

              *Soutěžní produkt je láhev CAPTAIN GOLD SPICED RUM 35% 0,7L.

 

7.       VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ: Výherce vyhrává cenu, jejímž obsahem je dřevěný sud. Na každém z prodejen Makra může být pouze jeden výherce. Výhercem se stává osoba, která v uvedeném období nakoupí nejvíce soutěžního produktu. Údaje o evidenci nákupu – nakoupeném množství za uvedené období poskytne vždy konkrétní store Makro.

 

 

8.       OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Oznámení o výhře bude výherci po ukončení soutěže sděleno prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaném na udanou kontaktní adresu. V oznámení o výhře bude uvedeno kontaktní telefonní číslo organizátora. Na tomto telefonním čísle si výherce s organizátorem domluví, kdy a kde dojde k předání výhry.

 

Pokud se organizátorovi vrátí doporučenou poštou na kontaktní adresu výherce zaslaný dopis s oznámením o výhře zpět jako nedoručený, nárok výherce na výhru zaniká. Organizátor může s výhrou naložit podle svého uvážení, bez toho, aby výherci vznikl nárok na jakékoliv jiné nebo náhradní plnění. Nepřevzatá výhra propadá ve prospěch organizátora.

 

Pokud bude dopis zaslaný organizátorem s oznámením o výhře na uvedenou kontaktní adresu výherce doručen, avšak výherce si nevyzvedne svoji výhru nejpozději do 30. 06. 2018, nárok výherce na výhru zaniká. Organizátor může s výhrou naložit podle svého uvážení, bez toho, aby výherci vznikl nárok na jakékoliv jiné nebo náhradní plnění. Nepřevzatá výhra propadá ve prospěch organizátora.

 

9.       SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Zapojením do soutěže vyjadřuje soutěžící organizátorovi soutěže souhlas, aby po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával a spravoval jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně e-mailová adresa, pro účely realizace a vyhodnocení této soutěže a dále pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) organizátora, to vše v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOU), jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 48/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 5 let od začátku soutěže organizátorem předány a zpřístupněny třetím osobám pověřeným organizátorem, zejména agenturám a partnerům zajišťujícím tuto soutěž, a to i do zahraničí za účelem dalšího zpracování pro marketingové účely. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou, na adresu sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Dojde-li k němu před ukončením soutěže, je jeho následkem vyloučení soutěžícího ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu doručeno organizátorovi před zasláním výhry soutěžícímu, resp. výherci. Soutěžící dále prohlašuje, že si je vědom svých práv dle § 11,§ 12 a 21 ZOÚ, zejména práv přístupu k údajům, které se jej týkají a které správce zpracovává, práva tyto údaje opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci a práva obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že zpracovatel bude postupovat v rozporu se ZOÚ.

 

10.   DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE: Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak vázán a ti nemají nárok na jakákoli jiná plnění z jeho strany, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Organizátor neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

Výhra není právně vymahatelná. Daň z výher uhradí organizátor. Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi. Organizátor neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zaslání výherci poštou či jinak.

Organizátor soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro soutěžící.

O jakýchkoli reklamacích či jiných námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez výhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo organizátora ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti telekomunikačních sítí, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli neoprávněné intervenci, podvodu nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu organizátora a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže.

Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné.

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách, jakož i v sídle organizátora. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná. Dotazy ohledně soutěže je možné zasílat na e-mail: triskova@unitedbrands.cz.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher.

 

V Praze, dne 16. 05. 2018

 

Organizátor: UNITED BRANDS,s.r.o., Česká republika 
vstup pro partnery:
login
heslo

copyright © United brands 2005 - all rights reserved
email: info@unitedbrands.cz phone: +420 724 201 010